جواد فلاحتی

عمده‌ی سده‌ی بیستم نسبت به نظریه و نقد هنری، از نظریه‌ی بیان تا پساساختارگرایی است. در ابتدای هر بخش پیش‌درآمدی مفصل و روشن آمده است که می‌تواند راهگشای خوانندگانی باشد که از دانش تخصصی در این زمینه کم‌بهره یا بی‌بهره‌اند. مطالب عرضه